Regulamin

§1 Przedmiot umowy

 1. Poniższy regulamin określa zasady świadczenia usług przez firmę Aniwo Krzysztof Wójcik, ul. Szkolna 117B/2, 62-064 Plewiska, NIP: 7842356014 REG: 301936645 (zwanym dalej Aniwo.pl lub Wykonawcą).
 2. Złożenie zamówienia lub dokonanie opłaty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.
 3. Informacja udzielona przez aniwo.pl o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy wiążącą obie strony transakcji.

 

§2 Prywatność

 1. Aniwo.pl zapewnia prywatność poczty elektronicznej Swoim Klientom - nie kontroluje informacji przesyłanych przez serwery pocztowe Aniwo.pl.
 2. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo udostępnienia poczty elektronicznej organom państwowym do tego uprawnionym.
 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, oraz z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. , przez Aniwo.pl w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Klienta.
 4. Wykonawca jak i osoby przez niego zatrudnione lub współpracujące z nim oraz Zamawiający zobowiązani są do zachowania w tajemnicy oraz ochrony wszelkich danych, w tym technicznych i informacji w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

 

§3 Opłaty

 1. Wszystkie usługi aktywowane są po uiszczeniu stosownej kwoty, wynikającej z cennika zamieszczonego na stronie Aniwo.pl (aktywujemy usługi na podstawie czytelnego potwierdzenia przelewu przesłanego e-mailem na adres biuro@aniwo.pl) - jednakże jeśli z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Aniwo.pl pieniądze nie dotrą na nasze konto, możemy zablokować usługę.
 2. Jeżeli Klient opłaci abonament przelewem pocztowym, przelewem bankowym, gotówką, oraz korzystając z płatności elektronicznych to konto zostanie aktywowane przez Aniwo.pl w przeciągu 24h (w dni robocze poniedziałek-piątek) od momentu wpłynięcia odpowiedniej należności na nasze konto lub otrzymania przez nas czytelnego dowodu wpłaty mailem.
 3. Domena ".aniwo.pl" jest udostępniana Klientowi nieodpłatnie na cały okres trwania umowy. Pozostałe domeny zostają udostępniane nieodpłatnie na okres 1 roku od zawarcia umowy.
 4. Domeny zostaną przedłużone na następny okres rozliczeniowy tylko i wyłącznie po otrzymaniu przez Aniwo.pl wpłaty na konto bądź czytelnego dowodu wpłaty mailem.
 5. Aniwo.pl zarzeka, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień w płatności leżących po stronie osób trzecich np. banków, poczty itp.

 

§4 Odpowiedzialność Aniwo.pl 

 1. Strony hostowane przez Aniwo.pl są dostępne dla Klientów przez całą dobę. Aniwo.pl zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji systemu lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami, klęskami żywiołowymi.
 2. W przypadku konieczności odłączenia części usług Aniwo.pl zobowiązuje się do poinformowania o tym Swoich Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Za brak dostępu do serwerów Aniwo.pl z winy Aniwo.pl trwających powyżej 24h Aniwo.pl zobowiązuje się do zwrotu dwukrotnej stawki za okres niedziałania usługi.
 4. Aniwo.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty Klientów powstałe w wyniku:
  1. kataklizmów,
  2. działanie czynników i osób trzecich
  3. przerwania połączenia
  4. nieprawidłowego użytkowania kont
  5. nieotrzymania poczty elektronicznej
  6. podania niepełnych lub nieprawdziwych informacji przy aktywacji usług
 5. Aniwo.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały znajdujące się na koncie Klienta.
 6. Aktywacja konta następuje po okazaniu dowodu wpłaty lub wpłynięciu pieniędzy na konto.
 7. Aniwo.pl zobowiązuje się wykonywać kopie zapasowe i składować je na niezależnych serwerach.
 8. Aniwo.pl może odmówić zarejestrowania domeny w przypadku, gdy w momencie podjęcia próby rejestracji domeny przez Aniwo.pl:
  1. domena jest już zarejestrowana, zarezerwowana lub prowadzone wobec niej jest postępowanie rejestracyjne
  2. Klient nie posiada uprawnień do wykupienia danej domeny, np. dla domen polskich są to nazwa miast, województw
  3. Klient poda nieprawidłową nazwę domeny

 

§5 Odpowiedzialność Klienta

 1. Klienci, bez względu na narodowość, są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet.
 2. Okres wypowiedzenia umowy na usługi abonamentowe wynosi 1 miesiąc.
 3. Aniwo.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia strony, jeżeli:
  1. Będą na nim przetrzymywane treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym a także treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznane powszechnie za naganne moralnie.
  2. Klient działa na szkodę innych Klientów Aniwo.pl lub użytkowników sieci Internet.
  3. Klient dopuści się jakiejkolwiek formy spamu lub zasad sprzecznych z wytycznymi wyszukiwarki Google.
  4. Nie została wniesiona opłata za usługę, 
  5. Został złamany dowolny punkt niniejszego regulaminu.
 4. Awarie związane z nieprawidłowym działaniem stron, trwające powyżej 6 godzin, muszą być zgłoszone telefonicznie. Po stronie Klienta leży aktualizacja danych kontaktowych, które można zgłaszać na nasz adres e-mail.
 5. Klient oświadcza, że wszystkie materiały które dostarcza Aniwo.pl, celem wykonania zlecenia (np. zdjęcia, logotypy, teksty), są jego własnością lub ma pełne prawo ich wykorzystania i bierze za nie pełną odpowiedzialność.
 6. Wszystkie terminy uzgadniane pomiędzy Aniwo.pl a Klientem zostają automatycznie przedłużane proporcjonalnie o czas zwłoki działań Klienta niezbędnych do realizacji zlecenia. Tzn. za każdy dzień zwłoki po stronie klienta - Aniwo.pl zyskuje dwa dni na wykonanie projektu.

 

§6 Wystawianie faktur VAT

 1. Faktura za usługę zostanie wystawiona przez Aniwo.pl w miesiącu aktywacji, oraz wysłana do klienta na podane aktualne dane adresowe.
 2. Zaliczki należy wpłacać na podstawie wystawionej Pro-formy zawierającej pełną kwotę zapłaty za wykonany projekt. Każda wpłata zostanie udokumentowana fakturą zaliczkową.
 3. W przypadku przeciągania terminów przy realizacji projektów z powodu opóźnień leżących po stronie klienta (odpisywanie z kilkudniowym opóźnieniem, niedostarczenie wymaganych materiałów, brak lub unikanie kontaktu), Aniwo.pl zastrzega sobie prawo wystawienia faktury (z 14-dniowym terminem płatności) po 30 dniach od rozpoczęcia pracy nad projektem.

  

§7 Ograniczenia

 1. Na swoich serwerach Aniwo.pl zabrania przechowywania informacji zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym oraz zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznane powszechnie za naganne moralnie.
 2. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Aniwo.pl może odmówić realizacji zlecenia, także bez podania przyczyny. Oferta przeznaczona jest dla firm.
 3. Klient ma prawo odsprzedaży swojej strony internetowej pod warunkiem przekazania nowemu właścicielowi postanowień niemniejszego regulaminu. Nie wolno powielać kodu strony i w ten sposób jej rozpowszechniać.
 4. Klient zobowiązuje się przestrzegać licencji poszczególnych elementów wykonywanych projektów (jeśli takowe występują np. skryptów, bibliotek, zdjęć). Niektóre gotowe szablony zawierają dodatkowe informacje w stopce o innych autorach. Nie wolno modyfikować tych danych ani ich usuwać ze strony bez porozumienia z Wykonawcą.
 5. Przekazanie praw majątkowych do strony internetowej i/lub wykonanych projektów na Klienta, następuje z dniem ostatecznego uregulowania ustalonego za nie wynagrodzenia. Prawa autorskie osobiste pozostają w posiadaniu Aniwo.pl.
 6. Do przygotowanych projektów klient ma prawo wnoszenia poprawek: jednej generalnej polegającej na stworzeniu zupełnie nowego projektu oraz 2 zbiorczych list poprawek do przygotowanego projektu. W przypadku większej liczby poprawek Aniwo.pl zastrzega sobie prawo naliczenia dodatkowej opłaty.
 7. Szablon strony zamawianej w pakiecie Starter nie jest kupowany na wyłączność.
 8. W szczególnych przypadkach, w których działanie programów Klienta spowoduje nadmierne obciążenie serwera, co spowoduje pogorszenie usług świadczonych innym Klientom, Aniwo.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń przepustowości na konto Klienta lub tez blokady całego konta. O ograniczeniu Klient zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail, gdzie otrzyma opis ograniczeń wraz z uzasadnieniem poczynionych kroków.
 9. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Aniwo.pl - nie będziemy mogli skontaktować się z klientem (zły mail lub telefon), a opłaty nie zostaną uiszczone terminowo Aniwo.pl zastrzega sobie możliwość wyłączenia lub zablokowania usługi. Jeżeli do dnia wygaśnięcia polskiej domeny Aniwo.pl nie otrzyma opłaty za przedłużenie domeny - zostanie ona zablokowana automatycznie przez Nask i wróci do puli domen wolnych (mozliwych do zarejestrowania przez dowolny podmiot).
 10. Nieprzedłużone domeny zagraniczne blokowane sa automatycznie przez firmę, w której zostały zarejestrowane do 30 dni po terminie ich wygaśnięcia.
 11. Przedłużenie domeny po terminie wygaśnięcia może skutkować naliczeniem przez rejestratora dodatkowych opłat. Aniwo.pl nie ma wpływu na ich wysokość.

 

§8 Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się przepisu Kodeksu Cywilnego i prawa autorskiego.
 2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, jeśli nie zostaną rozwiązane polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Aniwo.pl.

 

02.01.2019

 

Załączniki:

 
Facebook